VALNÁ HROMADA SPKP

Pozvánka na Valnou hromadu SPKP

 

 

Předseda představenstva

 

Spolek přátel košíkové Polabí

se sídlem Nymburk, Komenského 589, SR spisová značka L9214 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Spolek“)

 

tímto svolává

 

VALNOU HROMADU SPOLKU

na den 12.12. 2017, v 19:00 hodin do třídy ZŠ Komenského 589, 28802 Nymburk.

Návrh programu valné hromady:

 

 1. Zahájení, organizační záležitosti, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 3. Schválení programu jednání valné hromady.
 4. Doplnění  vnitřní směrnice SPKP bod 10 
 5. Doplnění  stanov SPKP článek 2.2. odstavec h .
 6. Projednání zprávy představenstva o hospodaření Spolku v uplynulém roce a schválení návrhu rozpočtu na další rok.
 7. Diskuse.
 8. Závěr, ukončení valné hromady.

 

 

Pro případ, že valná hromada svolaná touto pozvánkou nebude usnášeníschopná, svolává předseda představenstva spolku

 

 

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLKU

na den 12.12.2017 v 19:30 hodin do třídy ZŠ Komenského 589, 28802 Nymburk

Návrh programu valné hromady:

 

 1. Zahájení, organizační záležitosti, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 3. Schválení programu jednání valné hromady.
 4. Doplnění  vnitřní směrnice SPKP bod 10 .
 5. Doplnění  stanov SPKP článek 2.2. odstavec h .
 6. Projednání zprávy představenstva o hospodaření Spolku v uplynulém roce a schválení návrhu rozpočtu na další rok.
 7. Diskuse.
 8. Závěr, ukončení valné hromady.

 

 

BA Nymburk
06.12.2017 - 1:23