POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva Spolku přátel košíkové Polabí svolává na den 15.11.2019 valnou hromadu Spolku.  

 

Předseda představenstva

 

Spolek přátel košíkové Polabí

se sídlem Nymburk, Komenského 589, SR spisová značka L9214 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Spolek“)

 tímto svolává

 

VALNOU HROMADU SPOLKU

 

na den 15. 11. 2019 , v 19:00 hodin do třídy ZŠ Komenského 589, 28802 Nymburk.

 

Návrh programu valné hromady:

 • Zahájení, organizační záležitosti, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
 • Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 • Schválení programu jednání valné hromady.
 • Projednání zprávy představenstva o hospodaření Spolku v uplynulém roce a schválení návrhu rozpočtu na další rok.
 • Projednání návrhu na zvýšení členských příspěvků golden goose falsas
 • Diskuse.
 • Závěr, ukončení valné hromady.

Pro případ, že valná hromada svolaná touto pozvánkou nebude usnášení schopná, svolává předseda představenstva spolku

 

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLKU

 

na den 26. 11. 2018, v 19:15 hodin, do třídy ZŠ Komenského 589, 28802 Nymburk

 

Návrh programu valné hromady:

 • Zahájení, organizační záležitosti, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
 • Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 • Schválení programu jednání valné hromady.
 • Projednání zprávy představenstva o hospodaření Spolku v uplynulém roce a schválení návrhu rozpočtu na další rok.
 • Projednání návrhu na zvýšení členských příspěvků 
 • Diskuse.
 • Závěr, ukončení valné hromady.

 

Michal Franěk Mgr.

předseda představenstva

 

BA Nymburk
15.10.2019 - 15:42